2017 m. liepos 21 d., penktadienis

Justas Paleckis. Kalba Lietuvos Liaudies seimo 1940 m. liepos 21 d. posėdyje

Niekam ne paslaptis, kad 1940 m. – sudėtingas momentas Lietuvos istorijoje, žymintis tiek Raudonosios armijos dislokavimą mūsų šalyje, tiek fašistinės diktatūros su A. Smetona priešakyje žlugimą ir liepos 21 d. atidaryto Liaudies seimo paskelbtą naujos, Tarybų Lietuvos valstybės, kūrimosi pradžią. Bet, kaip ir daugelis kitų Lietuvos istorijos epizodų, šis laikotarpis pristatomas vienašališkai, piešiant jį tik juodžiausiomis spalvomis, užmirštant realias socialines bei geopolitines aplinkybes. Todėl istorinės pažinties tikslais pateikiame minėtojo Liaudies seimo deputato, to meto Lietuvos politinio veikėjo, J. Paleckio kalbą, pasakytą atidaromajame Liaudies seimo posėdyje. Joje duodama bendra ligtolinės Lietuvos istorijos apžvalga, nusakoma socialinė bei politinė socialistinio posūkio reikšmė.

2017 m. liepos 20 d., ketvirtadienis

Serbija: darbininkų streikas „FIAT“ automobilių gamykloje

FIAT darbininkų streikas Serbijoje
Kol lietuviai dar pratinasi prie naujai priimto „lankstaus“ Darbo kodekso, nei viešai protestuodami, nei kitaip kovodami, o lenkdami nugaras, arba bėgdami į užjūrius „geresnių“ ponų ieškoti, Serbijoje veikiančios „Fiat“ automobilių gamyklos darbininkai demonstruoja tikro kovingumo ir klasinio proletariato solidarumo pavyzdį visai Europai. Kasgi ten vyksta?

2017 m. liepos 19 d., trečiadienis

Vladimiras Majakovskis

Vladimiras Majakovskis – didis lyrikas ir revoliucinės epochos tribūnas, pripažintas klasikas, tvirtai stovintis ant savo postamento. Minėdamas šlovinguosius vardus, sudarančius tarybinės literatūros „deimantų vainiką“, V. Katajevas jį pavadino Komandoru. Tačiau ne kaip Akmeninis svečias ateina jis pas mus švenčių ir jubiliejų dienomis. Gyva, temperamentinga šio poeto figūra nevirsta sustingusiu granitu. Laikas tik labiau išryškino jo taurumą ir didybę.

Jonas Ragauskas. Mokytojas ir dorovinis jaunimo auklėtojas

Keista būtybė žmogus. Jis gali sukurti nuostabiausius meno šedevrus – ir šaltakraujiškai sugriauti šimtmečiais statytus miestus ir kultūros paminklus. Jis gali pasiaukojamai dirbti kitų labui – ir tapti budeliu, žudyti senelius, moteris, kūdikius. Jis gali pakilti į heroizmo aukštumas – ir nuklimpti į niekšybės liūną. Apie tą pačią būtybę sakoma: „Žmogus – tai skamba išdidžiai“ (M. Gorkis) ir „Jis turi protą, bet naudoja jį tam, kad būtų gyvuliškesnis už kiekvieną gyvulį“ (J. Gėtė).

2017 m. liepos 18 d., antradienis

Klasių kova pokario metais

Mūsų redakcija socialiniuose tinkluose bei kitur sulaukė nemažai atsiliepimų į straipsnį dėl NATO simpatijų pokario „miškiniams“. Daugumą jų sudarė palaikančios nuomonės, tačiau neapsieita ne tik be aštrių ginčų, o ir grasinimų iš vadinamųjų lietuviškųjų „patriotų“ stovyklos. Tiesa, pokaris – itin prieštaringas, daug skausmo pareikalavęs bei aukų nusinešęs Lietuvos ir lietuvių tautos istorijos etapas, apie kurį jaunajai kartai trūksta objektyvios informacijos. Tokia informacija reikalinga. Todėl savo skaitytojų dėmesiui pateikiame ištrauką iš Lietuvos TSR istorijos IV tomo, nušviečiančią tikrąsias šio laikmečio aplinkybes, kurias lietuviškoji buržuazinė istoriografija stačiai iškraipo arba patogiai nutyli.

2017 m. liepos 16 d., sekmadienis

Kas iš tiesų vyksta SLF?

Prieš kurį laiką buvusios marksistinės partijos, Socialistinio Liaudies Fronto (SLF) internetinėje svetainėje (slfrontas.lt) buvo paskelbtas straipsnis, pavadinimu „Kas iš tiesų vyksta SLF?“ – jame buvo objektyviai nušviečiama organizacijoje susiklosčiusi situacija, demaskuojami neteisėti SLF įsigalėjusios oportunistų grupės veiksmai. Greitu metu SLF svetainė nustojo veikusi – bijodami apie juos viešinamos tiesos, naująja SLF „vadovybe“ apsišaukę asmenys tinklapį užblokavo. Šito pasėkoje „Kibirkšties“ – jokioms politinėms partijoms nepriklausančio marksistinio portalo – redakcija sulaukė prašymo iš kelių mūsų bendraminčių, dalyvavusių SLF veikloje, minėtąjį straipsnį perspausdinti, kad jame išdėstyta informacija liktų viešai prieinama visiems, besidomintiems socialistiniu judėjimu Lietuvoje.

2017 m. liepos 14 d., penktadienis

Panašus mėgsta panašų: NATO šlovina nacistinius kolaborantus

Prieš kelias dienas oficialiame NATO „tviterio“ puslapyje pasirodė įdomus įrašas, patraukęs daugybės žmonių bei valstybių dėmesį: „Štai istorija miško brolių, po Antrojo pasaulinio karo prieš sovietinę kariuomenę kovojusių už savo tėviškes“. Žemiau pateikiamas vaizdo įrašas apie Pabaltijo kraštuose pokario metais siautėjusius miškinius, kuriame pateikiama tokia pati „herojiškos partizanų kovos“ pasaka, kokią jau daugiau kaip dvidešimtį metų vis girdime Lietuvos mokyklose.

2017 m. liepos 12 d., trečiadienis

Bažnytiniai atlaidai – iš sąžinės daromas biznis

Šimtai ir tūkstančiai tikinčiųjų plūsta į atlaidus, tikėdamiesi nusiplauti tikras ar tariamas savo nuodėmes, dvasiškai apsivalyti, ar tiesiog iš paprasčiausio įpratimo mechaniškai atlikti savo, kaip „gerų katalikų“, pareigas. Tuo tarpu pedofilijos ir kitokių seksualinių iškrypimų pelkėje paskendusi bažnyčia smarkiai pasipinigauja, susirinkdama gausybę dosnių ir ne tokių dosnių, tariamai „dievo garbei“ skirtų aukų.

2017 m. liepos 7 d., penktadienis

Kas per „Valstybės diena“?

Atėjo ir praėjo liepos 6-oji – vadinamoji „Valstybės diena“. Kas tik netingėjo, postringavo, kaip „tikrai myli Lietuvą“, naivūs žmogeliai sentimentaliai giedojo „tautišką giesmę“, o dauguma tiesiog pasinaudojo papildoma nedarbo diena. Visgi tai yra nebloga proga pamąstyti – kokią būtent valstybę šlovina mūsuose švenčiamos „Valstybės dienos“ iniciatoriai.

2017 m. birželio 22 d., ketvirtadienis

Tiesa apie Didįjį Tėvynės karą ir Lietuvą jame

Lietuviškoji divizija žygiuoja iš Šiaulių į Vilnių
Mūsų laikmetyje yra išpilta be galo daug purvo ant Tarybų Sąjungos. Įvairiomis manipuliacijomis stengiamasi netgi apjuodinti jos pergalę Didžiajame Tėvynės Kare, nutylimos įvairios šio karo pusės, skleidžiami mitai apie TSRS „draugystę“ su fašistine Vokietija, išdavikišką TSRS politiką kovojančių prieš fašizmą armijų atžvilgiu ir t.t. Birželio 22 d. – Didžiojo Tėvynės Karo pradžios diena – yra puiki proga paneigti šiuos mitus ir parodyti tikrąjį to laiko vaizdą. Žinoma, mitų apie Didįjį Tėvynės Karą yra sukurta tiek daug, kad tam, kad visus juos paneigtume, turėtume parašyti knygą. Tad čia mes trumpai išanalizuosime tik dalį tų mitų ir pateiksime bendrą to laiko tikrovės vaizdą.


2017 m. birželio 14 d., trečiadienis

Nemirtingas Če Gevaros pavyzdys

Šiandien prieš 89–erius metus Argentinoje gimė Ernestas Če Gevara. Visame pasaulyje įgijęs kone legendinio kovotojo už teisingumą statusą, mūsuose ši asmenybė palyginus mažai kam težinoma, nors vargu ar rastume bent vieną, kuris nebūtų matęs Če Gevaros atvaizdo. Todėl, nepretenduodami į išsamią jo biografiją, šiandienos proga tiesiog pamąstykime apie tai, kas jisai buvo, o taip pat, kuo ir kodėl šiandien yra aktualus šis žmogus.

Ernestas Če Gevara (Fidelio Kastro kalba 1967 m. spalio 18 d.)

1928 m. birželio 14 d. Argentinos Rosarijaus mieste gimė vienas žymiausių XX amžiaus veikėjų, iki šiolei socialistinės revoliucijos simboliu laikomas žmogus–legenda Ernestas Če Gevara. 89ojo E. Gevaros gimtadienio proga siūlome susipažinti su F. Kastro kalba, pasakyta Če Gevaros atminimui 1967 m. spalio 18 d. – joje aptariamas didžiojo argentiniečio gyvenimas, iki šiolei išliekanti jo istorinė reikšmė (žr. video apačioje).

2017 m. birželio 11 d., sekmadienis

Marksizmas ir proletariato diktatūra

Visi esame prisiklausę pasakų apie šiandien neva klestinčią „laisvę ir demokratiją“ ir baisiausiąją „sovietų diktatūra“. Tačiau gyvenimas griauna melagingus mitus. Blaivesni protai ima abejoti, dažniausiai visgi nerasdami aiškių atsakymų į rūpimus klausimus. Tam ir yra marksizmas – mokslas apie visuomenės ir pasaulio vystymosi dėsningumus. Rusiškai įgarsintame (su lietuviškais subtitrais) dokumentiniame filme, Marksizmas ir proletariato diktatūra – visa tiesa apie tai, kas yra valstybė, kokia jos esmė, kam tarnauja vadinamoji „demokratija“ ir kas iš tiesų yra toji „proletariato diktatūra“. Rekomenduojame kiekvienam, trokštančiam pažinti tiesą!

2017 m. birželio 10 d., šeštadienis

Dimitris Koucoumbas. Spalio revoliucijos reikšmė perėjimo iš kapitalizmo į socializmą-komunizmą laikotarpiu

D. Koucoumbas
Stipriausios Europoje darbo žmonių partijos, Graikų Komunistų Partijos (GKP) Generalinis sekretorius, D. Koucoumbas teigia, kad ir dabar, praėjus šimtui metų nuo Didžiosios Spalio socialistinės revoliucijos, visiems, siekiantiems kovoti už socialinį teisingumą ir geresnės visuomenės sukūrimą, būtina studijuoti ir objektyviai įvertinti šių klastojamų ir begėdiškai iškraipomų istorinių įvykių duotą patyrimą. Apie šiandieninę Spalio revoliucijos reikšmę – tarptautiniame komunistų žurnale išėjęs D. Koucoumbo straipsnis.

2017 m. birželio 9 d., penktadienis

Sąjūdžio vizija XXI amžiaus Lietuvai: išeitis ar eilinė demagogija?

Pastaruoju metu vėl girdisi šnekos apie „naująjį Sąjūdį“, kaip tariamą dabartinės Lietuvos visuomenės problemų – socialinės nelygybės, augančio skurdo, emigracijos, fizinio bei moralinio degradavimo – sprendimą. Antai birželio 3 d. atvirą kvietimą kurti „naują tautos sąjūdį“ paskelbė R. Paksas, o birželio 7 d. Lietuvos mokslų akademijoje susirinkę vadinamojo Vilniaus forumo atstovai su prof. V. Radžvilu priešakyje, klausėsi pranešimų apie „Sąjūdžio viziją XXI amžiaus Lietuvai“. Kas tai yra tas „naujo sąjūdžio“ lozungas: išeitis, priešnuodis įsiviešpatavusiam blogiui, ar tik eilinė visuomenės „gerintojų“ demagogija?